وب سایت فروشگاهی انواع اسلایسر های صنعتی | کالباس بر | اسلایسر میوه | اسلایسر گوشت | اسلایسر سیب زمینی | چرخ گوشت | slicerhttps://slicer.irوب سایت فروشگاهی انواع اسلایسر های صنعتی | کالباس بر | اسلایسر میوه | اسلایسر گوشت | اسلایسر سیب زمینی | چرخ گوشت | slicerfaوب سایت فروشگاهی انواع اسلایسر های صنعتی | کالباس بر | اسلایسر میوه | اسلایسر گوشت | اسلایسر سیب زمینی | چرخ گوشت | slicerhttps://slicer.ir/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://slicer.ir162130وب سایت فروشگاهی انواع اسلایسر های صنعتی | کالباس بر | اسلایسر میوه | اسلایسر گوشت | اسلایسر سیب زمینی | چرخ گوشت | slicerCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 توری آبمیوه گیری هلال 1/5 اسب https://slicer.ir/product/توری-آبمیوه-گیری-هلال-1/5-اسب <img src='./Administrator/files/ProductPic/توری-آبمیوه-گیری-هلال-15-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آب گوجه گیر پولاد غرب موتور موتوژن https://slicer.ir/product/دستگاه آب گوجه گیر پولاد غرب موتور موتوژن <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب گوجه گیر پولاد غرب موتور موتوژن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 کالباس بر محک ترازو دار مدل MS275A180S https://slicer.ir/product/کالباس-بر-محک-ترازو-دار-مدل-MS275A180S <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس-بر-ترازو-دار-محک-سایز-275.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 کالباس بر محک مدل MS275A180 https://slicer.ir/product/کالباس-بر-محک-مدل-MS275A180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس-بر-محک-سایز-275.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-تسمه-ای-32-الکتروکار-EC-09 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-تسمه-ای-32-الکتروکار-EC-09.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 کالباس بر پارس برش مدل 275 https://slicer.ir/product/کالباس-بر-پارس-برش-مدل-275 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس-بر-پارس-برش-سایز-275.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 کالباس بر ایتالیایی RGV مدل 300 https://slicer.ir/product/کالباس-بر-ایتالیایی-RGV-مدل-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس-بر-RGV-سایز-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-32-الکتروکار-EC-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-گیربکسی-32-الکتروکار-EC-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-12-الکتروکار-EC-17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-گیربکسی-12-الکتروکار-EC-17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیری-هلال-دهانه-5-یک-و-نیم-اسب-مدل-G100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبمیوه-گیری-هلال-دهانه-5-یک-و-نیم-اسب-مدل--G100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیری-هلال-دهانه-7-دو-و-نیم-اسب-مدل-G75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآبمیوه-گیری-هلال-دهانه-6-دو-اسب-مدل-G60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-تسمه-ای-ایستاده-الکتروکار-EC-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-تسمه-ای-ایستاده-الکتروکار-EC-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت الکترو کار 12 گیربکسی مدل EC-17 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-الکترو-کار-12-گیربکسی-مدل-EC-17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکترو-کار-12-گیربکسی-مدل-EC-17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 https://slicer.ir/product/کالباس-بر-ایتالیایی-بیکرز-سایز-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکالباس-بر-ایتالیایی-بیکرز-سایز-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-12-رومیزی-الکتروکار-EC-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-گیربکسی-12-رومیزی-الکتروکار-EC-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-32-الکتروکار-EC-19 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-گیربکسی-32-الکتروکار-EC-19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-الکتروکار-ایستاده-تسمه-ای-EC-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ایستاده-تسمه-ای-BC-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-الکتروکار-گلویی-طوقه-روده-استیل-مدلEC-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-گلویی-طوقه-روده-استیل-مدلEC-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 ماردون استیل چرخ گوشت الکتروکار سایز 32 https://slicer.ir/product/ماردون-استیل-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/روده-استیل-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز--32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت امگا ایرانی سایز 32 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 30, 2023 پوست گیر سیب زمینی پولاد غرب استوانه ای کوچک https://slicer.ir/product/پوست-گیر-سیب-زمینی-پولاد-غرب-استوانه-ای-کوچک <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوست گیر سیب زمینی پولاد غرب استوانه ای کوچک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-طرح-امگا-ایتالیا-الکتروکار-مدل-EC-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-طرح-امگا-ایتالیا-الکتروکار-مدل-EC-75.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 اره دستی قصابی بوش مدل GSA 1300 PCE https://slicer.ir/product/اره دستی-قصابی-بوش-مدل-GSA-1300-PCE <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره دستی قصابی بوش مدل GSA 1300 PCE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-چگا-32-ایستاده-مدل-CS100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-چگا-32-ایستاده-مدل-CS100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-مبل-الکتروکار-EC-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-گیربکسی-مبل-الکتروکار-EC-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 روده چدنی چرخ گوشت الکتروکار سایز 32 https://slicer.ir/product/روده-چدنی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/روده-چدنی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز--32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 22, 2023 آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیری-هلال-دهانه-6-دو-اسب-مدل-G60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبمیوه-گیری-هلال-دهانه-6-دو-اسب-مدل-G60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-42-چگا-مدل-C130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-42-چگا-مدل-C130.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت امگا ایرانی سایز 22 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 30, 2023 چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-چگا-32-ایستاده-استیل-مدل-CS-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-چگا-32-ایستاده-استیل-مدل-CS-100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-چگا-32-تمام-استیل-مدل-CT100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-چگا-32-تمام-استیل-مدل-CT100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 سبزی خرد کن سبزیران 5 کیلویی مارال https://slicer.ir/product/سبزی-خرد-کن-سبزیران-5-کیلویی-مارال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aسبزی-خرد-کن-سبزایران-5-کیلویی-مارال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 گلویی استیل چرخ گوشت الکتروکار سایز 32 https://slicer.ir/product/گلویی-استیل-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گلویی-استیل-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز---32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 22, 2023 سبزی خرد کن سبزیران 7 کیلویی آریان https://slicer.ir/product/سبزی-خرد-کن-سبزیران-7-کیلویی-آریان <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی-خرد-کن-سبزایران-7-کیلویی-آریان.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 مخلوط کن آلفامیکس کاوردار 4 لیتری مکانیکی https://slicer.ir/product/مخلوط-کن-آلفامیکس-کاوردار-4-لیتری-مکانیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Alfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 آبلیموگیری ذوالفقاری صنعتی https://slicer.ir/product/آبلیموگیری-ذوالفقاری-صنعتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-02_15-17-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 پوست گیر میوه پلاماتیک اسپانیا https://slicer.ir/product/پوست-گیر-میوه-پلاماتیک-اسپانیا <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوست-گیر-میوه-پلاماتیک-اسپانیا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 سبزی خرد کن صنعتی سبزیران مدل اتم 10 کیلویی https://slicer.ir/product/سبزی-خرد-کن-صنعتی-سبزیران-مدل-اتم-10-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی-خرد-کن-صنعتی-سبزایران-مدل-اتم-10-کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-الکتروکار-12-مدل-EC-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-06-16_12-51-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سبزی خردکن 5 کیلویی سبزیران مدل فوکو https://slicer.ir/product/سبزی-خردکن-5-کیلویی-سبزیران-مدل-فوکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی-خردکن-5-کیلویی-سبزایران-مدل-فوکو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-چگا-تمام-استیل-مدل-C100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ac100-32-istadeh-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-3-اسب-بخار-الکتروکار-مدل-EC-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ_گوشت_32_دهنه_متحرک_تسمه_ای_الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سبزی خردکن بشقابی صنعتی سبزایران https://slicer.ir/product/سبزی-خردکن-بشقابی-صنعتی-سبزایران <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی خردکن بشقابی صنعتی سبزایران.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 مخلوط کن انزو مدل EN767 https://slicer.ir/product/مخلوط-کن-انزو-مدل-EN767 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره استخوان بر اومگا موسوی مدل SE-210X https://slicer.ir/product/اره-استخوان-بر-اومگا-موسوی-مدل-SE-210X <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر رومیزی امگا موسوی مدل SE210.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-EC-16-الکتروکار-با-قطعات-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ_گوشت_32_دهنه_متحرک_تسمه_ای_الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-صنعتی-10-اسب-الکتروکار-مدل-EC-06 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 گلویی چدنی چرخ گوشت الکتروکار سایز 32 https://slicer.ir/product/گلویی-چدنی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگلویی-چدنی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز--32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 22, 2023 چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-چگا-42-15-اسب-مدل-C130-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aac130-42-white.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 11, 2023 چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-چگا-الکتریک-پارس-مدل-C130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Meat-Grinder-Chega-C130-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ترکیه https://slicer.ir/product/آب-پرتقال-گیری-جان-جان-مونتاژ-ترکیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-08-01_18-04-32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 طوقه چدنی چرخ گوشت الکتروکار سایز 32 https://slicer.ir/product/طوقه-چدنی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/طوقه-چدنی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز--32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-ایستاده-10-اسب-الکتروکار-مدل-EC-05 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec05.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 کاسه یا توری آبمیوه گیری هلال 2 اسب https://slicer.ir/product/کاسه-یا-توری-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاسه-یا-توری-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 صافی آبمیوه گیری هلال 2/5 اسب https://slicer.ir/product/صافی-آبمیوه-گیری-هلال-2/5-اسب <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاسه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-25-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 مخلوط کن آلفا میکس 2.5 لیتری https://slicer.ir/product/مخلوط-کن-آلفا-میکس-5-2-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Alfa Mix Blender 2500ml Jar set.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-2-اسب-الکتروکار-مدل-EC-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-الکتروکار-ec12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 مخلوط کن کاوردار آلفامیکس مدل دیجیتال https://slicer.ir/product/مخلوط-کن-کاوردار-آلفامیکس-مدل-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/Alfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 آبمیوه گیری سلف سرویس زومکس مدل Soul https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیری-سلف-سرویس-زومکس-مدل-Soul <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo7244.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 2, 2023 جا گلویی چرخ گوشت الکتروکار سایز 32 https://slicer.ir/product/جا-گلویی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جا-گلویی-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز--32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 22, 2023 تیغه آبمیوه گیری هلال 1 اسب دهانه 5 https://slicer.ir/product/تیغه-آبمیوه-گیری-هلال-1-اسب-دهانه-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغه-آبمیوه-گیری-هلال-1-اسب-دهانه-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آبمیوه گیری زومکس چندکاره مدل Multifruit https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیری-زومکس-چندکاره-مدل-Multifruit <img src='./Administrator/files/ProductPic/imagen3339m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت ایستاده گیربکسی آلفا 42 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-ایستاده-گیربکسی-آلفا-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-04-29_22-43-40-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 طوقه استیل چرخ گوشت الکتروکار سایز 32 https://slicer.ir/product/طوقه-استیل-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/طوقه-استیل-چرخ-گوشت-الکتروکار-سایز--32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 22, 2023 چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-نیمه-صنعتی-الکتروکار-مدل-EC-76 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aelectrocar-meat-grinder-ec75-ec76-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 توری آبمیوه گیری هلال 1 اسب https://slicer.ir/product/توری-آبمیوه-گیری-هلال-1-اسب <img src='./Administrator/files/ProductPic/توری-آبمیوه-گیری-هلال-1-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اسلایسر دستی تمام استیل الکتروکار https://slicer.ir/product/اسلایسر-دستی-تمام-استیل-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-17_16-45-34.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سوسیس پر کن 10 لیتری الکتروکار برقی https://slicer.ir/product/سوسیس-پر-کن-10-لیتری-الکتروکار-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/embutidora-de-chorizo-elecrica-de-33-lbs-industria-cosina-429901-MCO20442824656_102015-O.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 تیغه ی آبمیوه گیری هلال 1/5 اسب دهانه 5 https://slicer.ir/product/تیغه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-1/5-اسب-دهانه-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-1.5-اسب-دهانه-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ایران https://slicer.ir/product/آب-پرتقال-گیری-جان-جان-مونتاژ-ایران <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-08-01_18-00-09iuy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت یخچال دار گیربکسی پولاد 7 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-یخچال-دار-گیربکسی-پولاد-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-الکتروکار-مدل-EC-08 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec08.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه ارده گیری و کره گیری اوئل تک مدل PBM100 https://slicer.ir/product/دستگاه-ارده-گیری-و-کره-گیری-اوئل-تک-مدل-PBM100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارده گیر و کره گیر سنگی اوئل تک مدل PBM100 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 آبمیوه گیری زومکس ایستاده مدل Versatile Pro Podium https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیری-زومکس-ایستاده-مدل-Versatile-Pro-Podium <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo10832.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه روغن گیری 550 پلاس اوئل تک https://slicer.ir/product/دستگاه-روغن-گیری-550-پلاس-اوئل-تک <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه روغن گیر اویل تک مدل 550 پلاس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 مخلوط کن 2 لیتری مکانیکی آلفا میکس https://slicer.ir/product/مخلوط-کن-2-لیتری-مکانیکی-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAlfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 تیغه آبمیوه گیری هلال 2 اسب دهانه 6 https://slicer.ir/product/تیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب-دهانه-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aتیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب-دهانه-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آبمیوه گیر سلف سرویس زومکس مدل Minex https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیر-سلف-سرویس-زومکس-مدل-Minex <img src='./Administrator/files/ProductPic/imagen672m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 مخلوط کن 2 لیتری دیجیتال آلفا میکس https://slicer.ir/product/مخلوط-کن-2-لیتری-دیجیتال-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAlfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 شربت سرد کن البرز سرمایش دو مخزن https://slicer.ir/product/شربت-سرد-کن-البرز-سرمایش-دو-مخزن <img src='./Administrator/files/ProductPic/شربت سرد کن البرز سرمایش-دو-مخزن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب پرتقال گیر تمام اتوماتیک زومکس مدل Speed Pro https://slicer.ir/product/آب-پرتقال-گیر-تمام-اتوماتیک-زومکس-مدل-Speed-Pro <img src='./Administrator/files/ProductPic/imagen4270p.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 2, 2023 تیغه آبمیوه گیری هلال 2.5 اسب دهانه 7 https://slicer.ir/product/تیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2.5-اسب-دهانه-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aتیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2.5-اسب-دهانه-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت صنعتی امگا ایرانی مدل SE32 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-صنعتی-امگا-ایرانی-مدل-SE32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-se32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 30, 2023 سوسیس پر کن 15 لیتری الکتروکار برقی https://slicer.ir/product/سوسیس-پر-کن-15-لیتری-الکتروکار-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aembutidora-de-chorizo-elecrica-de-33-lbs-industria-cosina-429901-MCO20442824656_102015-O.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب میوه گیری زومکس مدل Essential Pro https://slicer.ir/product/آب-میوه-گیری-زومکس-مدل-Essential-Pro <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo5570.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت امگا صد صنعت مدل TE22 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-امگا-صد-صنعت-مدل-TE22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 30, 2023 چرخ گوشت رومیزی امگا ایرانی مدل TE32 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-رومیزی-امگا-ایرانی-مدل-TE32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TE32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 30, 2023 دستگاه کاتر مرغ امگا صد صنعت مدل SC250 https://slicer.ir/product/دستگاه-کاتر-مرغ-امگا-صد-صنعت-مدل-SC250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-df.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه روغن گیری اوئل تک مدل OPM-1.7 https://slicer.ir/product/دستگاه-روغن-گیری-اوئل-تک-مدل-OPM-1-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه روغن کشی اوئل تک مدل OPM-1.7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه خمیر همزن 60 کیلو صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیر-همزن-60-کیلو-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیر همزن 60 کیلو صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره استخوان بر صنعتی امگا ایرانی مدل BS182 https://slicer.ir/product/اره-استخوان-بر-صنعتی-امگا-ایرانی-مدل-BS182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aBS165, BS182.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آبمیوه گیری زومکس 10 کیلویی مدل Versatile Pro https://slicer.ir/product/آبمیوه-گیری-زومکس-10-کیلویی-مدل-Versatile-Pro <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo11196.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه برش استخوان الکتروکار تیغه 185 https://slicer.ir/product/دستگاه-برش-استخوان-الکتروکار-تیغه-185 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر الکتروکار تیغه 185.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 پارچ 4 لیتری مخلوط کن آلفا میکس https://slicer.ir/product/پارچ-4-لیتری-مخلوط-کن-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-07-22 at 17.40.13 (1).jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 پارچ 2.5 لیتری مخلوط کن آلفا میکس https://slicer.ir/product/پارچ-2.5-لیتری-مخلوط-کن-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-07-22 at 17.40.15.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سلفون کش رومیزی استیل بگیر https://slicer.ir/product/سلفون-کش-رومیزی-استیل-بگیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/استرچ-کش1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت 32 پولاد 5 تسمه ای https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-32-پولاد-5-تسمه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت تسمه ای پولاد غرب مدل پولاد 5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه مرغ بر امگا ایرانی مدل SC300 https://slicer.ir/product/دستگاه-مرغ-بر-امگا-ایرانی-مدل-SC300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-df.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 تیغ سالوادور ایتالیا سایز چرخ گوشت 12 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه مرغ خردکن زیما https://slicer.ir/product/دستگاه-مرغ-خردکن-زیما <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-مرغ-خردکن-زیما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 تیغ سالوادور ایتالیا سایز چرخ گوشت 42 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 مرغ خرد کن امگا ایرانی مدل SC300 https://slicer.ir/product/مرغ-خرد-کن-امگا-ایرانی-مدل-SC300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-df.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 تیغ سالوادور چین سایز چرخ گوشت 32 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 استخوان بر امگا ایرانی مدل BS155 https://slicer.ir/product/استخوان-بر-امگا-ایرانی-مدل-BS155 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS155.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت رومیزی امگا موسوی مدل TA32X https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-رومیزی-امگا-موسوی-مدل-TA32X <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت گیربکسی امگا موسوی مدل TA-32X.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت گیربکسی امگا موسوی مدل TA12X https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-امگا-موسوی-مدل-TA12X <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت رومیزی امگا موسوی مدل TA-12X.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 تیغ سالوادور چین سایز چرخ گوشت 12 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه سیخ گیر رومیزی تک صنعت سپاهان https://slicer.ir/product/دستگاه-سیخ-گیر-رومیزی-تک-صنعت-سپاهان <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیخ-گیر-صنعتی-رومیزی-تک-صنعت-سپاهان.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 تیغ سالوادور ایتالیا سایز چرخ گوشت 22 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه اره استخوان بر امگا صد صنعت مدل BS165 https://slicer.ir/product/دستگاه-اره-استخوان-بر-امگا-صد-صنعت-مدل-BS165 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS165, BS182.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره استخوان بر AMB مدل BS172 https://slicer.ir/product/اره-استخوان-بر-AMB-مدل-BS172 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره گوشت بر AMB ایران مدل BS172.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 تیغ سالوادور چین سایز چرخ گوشت 42 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه خمیر گیر 5 کیلوگرمی صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیر-گیر-5-کیلوگرمی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیر گیر 5 کیلوگرمی صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 دستگاه برش گوشت الکتروکار مدل HLS-1650 https://slicer.ir/product/دستگاه-برش-گوشت-الکتروکار-مدل-HLS-1650 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه برش گوشت الکتروکار مدل HLS-1650.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 میکسر تمام استیل گوشت الکتروکار مدل EC-04 https://slicer.ir/product/میکسر-تمام-استیل-گوشت-الکتروکار-مدل-EC-04 <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر تمام استیل گوشت الکتروکار مدل EC-04.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه برش استخوان الکتروکار مدل HLS-1650A https://slicer.ir/product/دستگاه-برش-استخوان-الکتروکار-مدل-HLS-1650A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه برش استخوان الکتروکار مدل HLS-1650A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت پولاد 3 گیربکسی 32 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-پولاد-3-گیربکسی-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 32 گیربکسی پولاد غرب مدل پولاد 3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 تیغ سالوادور چین سایز چرخ گوشت 22 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/تیغ-سالوادور-چین-سایز-چرخ-گوشت-22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه آسیاب قهوه نوا مدل N600 https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-قهوه-نوا-مدل-N600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب قهوه نوا مدل N600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سلفون کش حرارتی استیل نگیر https://slicer.ir/product/سلفون-کش-حرارتی-استیل-نگیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2020-07-18_17-05-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آبغوره گیری و آبلیموگیری پولاد غرب موتور موتوژن https://slicer.ir/product/دستگاه-آبغوره-گیری-و-آبلیموگیری-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آبغوره گیری و آبلیموگیری پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه خمیرگیر اسپیرال 7 کیلو صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیرگیر-اسپیرال-7-کیلو-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیرگیر اسپیرال 7 کیلو صنعت کار تهران.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 دستگاه پوست گیر آناناس جان جان https://slicer.ir/product/دستگاه-پوست-گیر-آناناس-جان-جان <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پوست گیر آناناس جان جان.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سبزی خردکن دهانه 80 پولاد غرب https://slicer.ir/product/سبزی-خردکن-دهانه-80-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی خردکن دهانه 80 پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره استخوان بر امگا ایرانی مدل BS182 سه فاز https://slicer.ir/product/اره-استخوان-بر-امگا-ایرانی-مدل-BS182-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر صنعتی امگا ایرانی مدل BS182 سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره گوشت بر ای ام بی مدل BS182 https://slicer.ir/product/اره-گوشت-بر-ای-ام-بی-مدل-BS182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر قصابی ای ام بی ایرانی مدل BS182.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه سوسیس ساز دستی الکتروکار 10 لیتری https://slicer.ir/product/دستگاه-سوسیس-ساز-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس ساز دستی الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت ثابت 32 تسمه ای پولاد غرب https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-ثابت-32-تسمه-ای-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت پولاد غرب 32 تسمه ای تنه ثابت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت رومیزی قصابی پولاد 7 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-رومیزی-قصابی-پولاد-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه دوخت حرارتی سپهر الکترونیک 50 سانت https://slicer.ir/product/دستگاه-دوخت-حرارتی-سپهر-الکترونیک-50-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه دوخت حرارتی سپهر الکترونیک 50 سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت قصابی پولاد 4 سایز 12 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-قصابی-پولاد-4-سایز-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 12 پولاد غرب مدل پولاد 4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت گیربکسی قصابی پولاد 1 گلویی بلند https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-قصابی-پولاد-1-گلویی-بلند <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت قصابی گلویی بلند پولاد غرب مدل پولاد 1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه سیب زمینی خلال کن پولاد غرب بزرگ https://slicer.ir/product/دستگاه-سیب-زمینی-خلال-کن-پولاد-غرب-بزرگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پوست گیر سیب زمینی پولاد غرب بزرگ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت گیربکسی پولاد غرب مدل پولاد 8 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گیربکسی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 32 رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه دوخت رومیزی سپهر الکترونیک 40 سانت https://slicer.ir/product/دستگاه-دوخت-رومیزی-سپهر-الکترونیک-40-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه دوخت رومیزی سپهر الکترونیک 40 سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سوسیس پرکن 15 لیتری اسمارت برقی https://slicer.ir/product/سوسیس-پرکن-15-لیتری-اسمارت-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پرکن 15 لیتری اسمارت برقی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه دوخت نایلون سپهر الکترونیک 25 سانت https://slicer.ir/product/دستگاه-دوخت-نایلون-سپهر-الکترونیک-25-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه دوخت نایلون سپهر الکترونیک 25 سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت طلایی پولاد غرب مدل پولاد 7 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-طلایی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت طلایی پولاد غرب مدل پولاد 7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب بست 3 کیلویی مدل 3000A https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-بست-3-کیلویی-مدل-3000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب بست 3 کیلویی مدل 3000A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 کاتر میکسر الکتروکار مدل 18 لیتری https://slicer.ir/product/کاتر-میکسر-الکتروکار-مدل-18-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاتر میکسر الکتروکار مدل 18 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه سبزی خرد کنی پولاد غرب دهانه 60 https://slicer.ir/product/دستگاه-سبزی-خرد-کنی-پولاد-غرب-دهانه 60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی خردکنی صنعتی پولاد غرب دهانه 60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه خمیرساز 15 کیلو صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیرساز-15-کیلو-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیرساز 15 کیلو صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت پولاد غرب تسمه ای مدل نگین https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-پولاد-غرب-تسمه-ای-مدل-نگین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت تسمه ای پولاد غرب مدل نگین.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت صنعتی 56 تمام استیل پولاد غرب https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-صنعتی-56-تمام-استیل-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت 56 استیل یخچال دار پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت صنعتی یخچال دار پولاد غرب 56 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-صنعتی-یخچال-دار-پولاد-غرب-56 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaچرخ گوشت 56 استیل یخچال دار پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت 32 رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 2 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-32-رومیزی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت گیربکسی پولاد غرب مدل پولاد 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب انار گیری البرز ماشین اتوماتیک https://slicer.ir/product/آب-انار-گیری-البرز-ماشین-اتوماتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/آب انار گیری البرز ماشین اتوماتیک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت گلدانی متحرک پولاد غرب https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-گلدانی-متحرک-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت ایستاده متحرک گلدانی پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره استخوان بر ای ام بی مدل BS152 https://slicer.ir/product/اره-استخوان-بر-ای-ام-بی-مدل-BS152 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره قصابی ای ام بی ایرانی مدل BS152.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت استیل صنعتی پولاد غرب یخچال دار https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-استیل-صنعتی-پولاد-غرب-یخچال-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaچرخ گوشت صنعتی گیربکسی پولاد غرب 42 بدون یخچال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه غذاساز الکتروکار مدل 12 لیتری https://slicer.ir/product/دستگاه-غذاساز-الکتروکار-مدل-12-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه غذاساز الکتروکار مدل 12 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب پرتقال گیری البرز ماشین اتوماتیک https://slicer.ir/product/آب-پرتقال-گیری-البرز-ماشین-اتوماتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/آب پرتقال گیری البرز ماشین اتوماتیک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه پوست کن سیب زمینی پولاد غرب چهار گوش https://slicer.ir/product/دستگاه-پوست-کن-سیب-زمینی-پولاد-غرب-چهار-گوش <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پوست کن سیب زمینی پولاد غرب چهار گوش.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت 10 اسب بخار صنعتی پولاد غرب https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-10-اسب-بخار-صنعتی-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت صنعتی گیربکسی پولاد غرب 42 بدون یخچال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 میکسر غذاساز الکتروکار مدل 8 لیتری https://slicer.ir/product/میکسر-غذاساز-الکتروکار-مدل-8-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر غذاساز الکتروکار مدل 8 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه دوخت سپهر الکترونیک 60 سانت https://slicer.ir/product/دستگاه-دوخت-سپهر-الکترونیک-60-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه دوخت سپهر الکترونیک 60 سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب صنعتی آسان توس شرق مدل 3000 دوبل https://slicer.ir/product/آسیاب-صنعتی-آسان-توس-شرق-مدل-3000-دوبل <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب صنعتی آسان توس شرق مدل 3000 دوبل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت استیل گیربکسی پولاد غرب بدون یخچال https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-استیل-گیربکسی-پولاد-غرب-بدون-یخچال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaچرخ گوشت صنعتی گیربکسی پولاد غرب 42 بدون یخچال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه دوخت سپهر الکترونیک 20 سانتی https://slicer.ir/product/دستگاه-دوخت-سپهر-الکترونیک-20-سانتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه دوخت سپهر الکترونیک 20 سانتی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه کالباس بر دستی الکتروکار مدل HBS-300 https://slicer.ir/product/دستگاه-کالباس-بر-دستی-الکتروکار-مدل-HBS-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه کالباس بر دستی الکتروکار مدل HBS-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب گوجه گیر پولاد غرب استوانه ای https://slicer.ir/product/آب-گوجه-گیر-پولاد-غرب-استوانه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآب گوجه گیر پولاد غرب استوانه ای.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت 10 اسب بخار یخچال دار پولاد غرب https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-10-اسب-بخار-یخچال-دار-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت صنعتی گیربکسی پولاد غرب 42 بدون یخچال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آبغوره و آبلیمو گیری 3 اسب بخار پولاد غرب موتور چینی https://slicer.ir/product/دستگاه-آبغوره-و-آبلیمو-گیری-2-اسب-بخار-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آبغوره و آبلیمو گیری 2 اسب بخار پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب بست یک کیلویی مدل 1000A https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-بست-یک- کیلویی-مدل-1000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب بست یک کیلویی مدل 1000A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 پوست کن سیب زمینی پولاد غرب استوانه ای بزرگ https://slicer.ir/product/پوست-کن-سیب-زمینی-پولاد-غرب-استوانه-ای-بزرگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوست کن سیب زمینی پولاد غرب استوانه ای بزرگ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت رومیزی پولاد 6 گیربکسی https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-رومیزی-پولاد-6-گیربکسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت گیربکسی رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 شربت سرد کن البرز سرمایش سه مخزن https://slicer.ir/product/شربت-سرد-کن-البرز-سرمایش-سه-مخزن <img src='./Administrator/files/ProductPic/شربت سرد کن البرز سرمایش سه مخزن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه کالباس بر دستی الکتروکار مدل HBS-300L https://slicer.ir/product/دستگاه-کالباس-بر-دستی-الکتروکار-مدل-HBS-300L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه کالباس بر دستی الکتروکار مدل HBS-300L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه خمیر زن 180 کیلوگرمی صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیر-زن-180-کیلوگرمی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیر زن 180 کیلوگرمی صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت 32 سبزیران مدل تسمه ای https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-32-سبزیران-مدل تسمه ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 32 سبزیران مدل تسمه ای.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه سیخ گیر ایستاده تک صنعت سپاهان https://slicer.ir/product/دستگاه-سیخ-گیر-ایستاده-تک-صنعت-سپاهان <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیخ-گیر-ایستاده-تک-صنعت-سپاهان.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه خمیرگیری 8 کیلویی صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیرگیری-8-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیرگیری 8 کیلویی صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آب گوجه گیر تمام اتوماتیک سبزیران https://slicer.ir/product/دستگاه-آب-گوجه-گیر-تمام-اتوماتیک-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب گوجه گیر تمام اتوماتیک سبزیران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 همبرگر زن 13 سانت استیل الکتروکار https://slicer.ir/product/همبرگر-زن-13-سانت-استیل-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/همبرگر زن 13 سانت استیل الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سبزی خرد کن سبزیران مدل بشقابی دهنه 70 https://slicer.ir/product/سبزی-خرد-کن-سبزیران-مدل-بشقابی-دهنه-70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی خرد کن سبزیران مدل بشقابی دهنه 70.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب بست 100 گرمی مدل 100A https://slicer.ir/product/آسیاب-بست-100-گرمی-مدل-100A <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب بست 100 گرمی مدل 100A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 همبرگر ساز 15 سانت دستی الکتروکار https://slicer.ir/product/همبرگر-ساز-15-سانت-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/همبرگر زن 15 سانت استیل الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه دوخت نایلون 15 سانتی سپهر الکترونیک https://slicer.ir/product/دستگاه-دوخت-نایلون-15-سانتی-سپهر-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه دوخت نایلون 15 سانتی سپهر الکترونیک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سوسیس پرکن الکتروکار دستی 15 لیتری https://slicer.ir/product/سوسیس-پرکن-الکتروکار-دستی-15-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پرکن الکتروکار دستی 15 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه همبرگر ساز دستی الکتروکار مدل EC-20 https://slicer.ir/product/دستگاه-همبرگر-ساز-دستی-الکتروکار-مدل-EC-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه همبرگر ساز دستی الکتروکار مدل EC-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آبغوره و آبلیموگیر صنعتی سبزیران https://slicer.ir/product/آبغوره-و-آبلیموگیر-صنعتی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبغوره و آبلیموگیر صنعتی سبزیران.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب عطاری آسان توس مدل 2400 دوبل https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-عطاری-آسان-توس-مدل-2400-دوبل <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب عطاری آسان توس مدل 2400 دوبل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب آسان توس شرق مدل 10000 https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-آسان-توس-شرق-مدل-10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب آسان توس شرق مدل 10000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب عطاری توس شکن خراسان مدل TS-1500 https://slicer.ir/product/آسیاب-عطاری-توس-شکن-خراسان-مدل-TS-1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب عطاری توس شکن خراسان مدل TS-1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه سوسیس زن 10 لیتری اسمارت برقی https://slicer.ir/product/دستگاه-سوسیس-زن-10-لیتری-اسمارت-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس زن 10 لیتری اسمارت برقی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب پره ای توس شکن خراسان مدل TS-2200 https://slicer.ir/product/آسیاب-پره-ای-توس-شکن-خراسان-مدل-TS-2200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب پره ای توس شکن خراسان مدل TS-2200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب برقی رومیزی آسان توس شرق مدل 1000 https://slicer.ir/product/آسیاب-برقی-رومیزی-آسان-توس-شرق-مدل-1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب برقی رومیزی آسان توس شرق مدل 1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 دستگاه آب گوجه فرنگی گیری پولاد غرب https://slicer.ir/product/دستگاه-آب-گوجه-فرنگی-گیری-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب گوجه فرنگی گیری پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 سوسیس پرکن 7 لیتری اسمارت دستی https://slicer.ir/product/سوسیس-پرکن-7-لیتری-اسمارت-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پرکن 7 لیتری اسمارت دستی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب رومیزی آسان توس شرق مدل 3000 https://slicer.ir/product/آسیاب-رومیزی-آسان-توس-شرق-مدل-3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب رومیزی آسان توس شرق مدل 3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه سوسیس ساز 10 لیتر اسمارت دستی https://slicer.ir/product/دستگاه-سوسیس-ساز-10-لیتر-اسمارت-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس ساز 10 لیتر اسمارت دستی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 31, 2022 آسیاب ایستاده توس شکن خراسان مدل TS-2500 https://slicer.ir/product/آسیاب-ایستاده-توس-شکن-خراسان-مدل-TS-2500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب ایستاده توس شکن خراسان مدل TS-2500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب آسان توس شرق مدل 10000 مینی https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-آسان-توس-شرق-مدل-10000-مینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب آسان توس شرق مدل 10000 مینی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب صنعتی ایستاده آسان توس مدل 4500 تک فاز https://slicer.ir/product/آسیاب-صنعتی-ایستاده-آسان-توس-مدل-4500-تک-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب صنعتی ایستاده آسان توس مدل 4500 تک فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه دوخت 30 سانتی سپهر الکترونیک https://slicer.ir/product/دستگاه-دوخت-30-سانتی-سپهر-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه دوخت 30 سانتی سپهر الکترونیک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب مخزن دار 250 گرمی بست مدل 250A https://slicer.ir/product/آسیاب-مخزن-دار-250-گرمی-بست-مدل-250A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآسیاب مخزنی 250 گرمی بست مدل 250A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب صنعتی ایستاده آسان توس مدل 4500 سه فاز https://slicer.ir/product/آسیاب-صنعتی-ایستاده-آسان-توس-مدل-4500-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب صنعتی ایستاده آسان توس مدل 4500 سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب برقی آسان توس شرق مدل 2000 رومیزی https://slicer.ir/product/آسیاب-برقی-آسان-توس-شرق-مدل-2000-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب برقی آسان توس شرق مدل 2000 رومیزی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 دستگاه سوسیس زنی 15 لیتر اسمارت دستی https://slicer.ir/product/دستگاه-سوسیس-زنی-15-لیتر-اسمارت-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس زنی 15 لیتر اسمارت دستی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه خمیر گیری 120 کیلوگرم صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیر-گیری-120-کیلوگرم-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیر گیری 120 کیلوگرم صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب نیم کیلویی بست مدل 500A https://slicer.ir/product/آسیاب-نیم-کیلویی-بست-مدل-500A <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب نیم کیلویی بست مدل 500A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره افقی بر بوش مدل GSA 1100 E https://slicer.ir/product/اره-افقی-بر-بوش-مدل-GSA-1100-E <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره افقی بر بوش مدل GSA 1100 E.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب عطاری آسان توس مدل 2400 https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-عطاری-آسان-توس-مدل-2400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب عطاری آسان توس مدل 2400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 پوست گیر سیب زمینی 5 کیلو سبزیران رومیزی https://slicer.ir/product/پوست-گیر-سیب-زمینی-5-کیلو-سبزیران-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوست گیر سیب زمینی 5 کیلو سبزیران رومیزی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب صنعتی توس شکن خراسان مدل TS-2700 https://slicer.ir/product/آسیاب-صنعتی-توس-شکن-خراسان-مدل-TS-2700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب صنعتی توس شکن خراسان مدل TS-2700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آب میوه گیر هرمز https://slicer.ir/product/دستگاه-آب-میوه-گیر-هرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب میوه گیر هرمز.jpg' height='100' width='100' /><p><p>دستگاه آبمیوه گیری هرمز، دستگاهی به روز و با کیفیت است که توسط مهندسان و طراحان ایران تولید شده است.&nbsp;</p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه خمیر همزن 40 کیلوگرم صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیر-همزن-40-کیلوگرم-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیر همزن 40 کیلوگرم صنعتی کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب 350 گرم بست مدل 350A https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-350-گرم-بست-مدل-350A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب 350 گرم بست مدل 350A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه خمیر ساز 30 کیلوگرمی صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیر-ساز-30-کیلوگرمی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیر ساز 30 کیلوگرمی صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 21, 2023 دستگاه خمیرزن 90 کیلویی صنعت کار تهران https://slicer.ir/product/دستگاه-خمیرزن-90-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خمیرزن 90 کیلویی صنعت کار تهران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه بیفتک زنی الکتروکار مدل برقی https://slicer.ir/product/دستگاه-بیفتک-زنی-الکتروکار-مدل-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بیفتک زنی الکتروکار مدل برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب پره ای توس شکن خراسان مدل TS-2400 https://slicer.ir/product/آسیاب-پره-ای-توس-شکن-خراسان-مدل-TS-2400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب پره ای توس شکن خراسان مدل TS-2400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت امگا موسوی مدل TA22X https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-امگا-موسوی-مدل-TA22X <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت امگا موسوی مدل TA22X.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 30, 2023 دستگاه کباب پز تابشی نگین دما گسترش https://slicer.ir/product/دستگاه-کباب-پز-تابشی-نگین-دما-گسترش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه کباب پز تابشی نگین دما گسترش.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه بیفتک کوب برقی RGV https://slicer.ir/product/دستگاه-بیفتک-کوب-برقی-RGV <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بیفتک کوب برقی RGV.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب بست 2 کیلویی مدل 2000A https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-بست-2-کیلویی-مدل-2000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب بست 2 کیلویی مدل 2000A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب توس شکن خراسان مدل TS-1300 https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-توس-شکن-خراسان-مدل-TS-1300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب توس شکن خراسان مدل TS-1300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه بیفتک زنی سوئدلینگ هاوس مدل INTPRO https://slicer.ir/product/دستگاه-بیفتک-زنی-سوئدلینگ-هاوس-مدل-INTPRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بیفتک زنی سوئدلینگ هاوس مدل INTPRO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب پره ای توس شکن خراسان مدل TS-1400 https://slicer.ir/product/آسیاب-پره-ای-توس-شکن-خراسان-مدل-TS-1400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب پره ای توس شکن خراسان مدل TS-1400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت پولاد 1 رومیزی گلویی کوتاه https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-پولاد-1-رومیزی-گلویی-کوتاه <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت قصابی پولاد غرب مدل پولاد 1 گلویی کوتاه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 بیفتک زن الکتروکار مدل دستی ساده https://slicer.ir/product/بیفتک-زن-الکتروکار-مدل-دستی-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/بیفتک زن الکتروکار مدل دستی ساده.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 پارچ مخلوط کن انزو 2 لیتری https://slicer.ir/product/پارچ-مخلوط-کن-انزو-2-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/پارچ مخلوط کن انزو 2 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آب میوه گیری زومکس مدل VERSATILE BASIC https://slicer.ir/product/آب-میوه-گیری-زومکس-مدل-VERSATILE-BASIC <img src='./Administrator/files/ProductPic/آب میوه گیری زومکس مدل VERSATILE BASIC.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آب میوه گیری زومکس مدل SPEED PRO SELF SERVICE https://slicer.ir/product/دستگاه-آب-میوه-گیری-زومکس-مدل-SPEED-PRO-SELF-SERVICE <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب میوه گیری زومکس مدل SPEED PRO SELF SERVICE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه 100 گرمی آسیاب بست https://slicer.ir/product/دستگاه-100-گرمی-آسیاب-بست <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه 100 گرمی آسیاب بست.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه بیفتک زن AMB https://slicer.ir/product/دستگاه-بیفتک-زن-AMB <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بیفتک زن AMB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه 250 گرمی آسیاب بست https://slicer.ir/product/دستگاه-250-گرمی-آسیاب-بست <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه 250 گرمی آسیاب بست.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت رومیزی چگا مدل CT100-32 سه فاز https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-رومیزی-چگا-مدل-CT100-32-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت رومیزی چگا مدل CT100-32 سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت رومیزی چگا مدل CT100-32 تک فاز https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-رومیزی-چگا-مدل-CT100-32-تک-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت رومیزی چگا مدل CT100-32 تک فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه اره استخوان بر ای ام بی مدل BS182 سه فاز https://slicer.ir/product/دستگاه-اره-استخوان-بر-ای-ام-بی-مدل-BS182-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اره استخوان بر ای ام بی مدل BS182 سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب عطاری آسان توس شرق مدل TC https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-عطاری-آسان-توس-شرق-مدل-TC <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب عطاری آسان توس شرق مدل TC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه اره گوشت بری ای ام بی مدل BS182 پلاس https://slicer.ir/product/دستگاه-اره-گوشت-بری-ای-ام-بی-مدل-BS182-پلاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اره گوشت بری ای ام بی مدل BS182 پلاس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 خلال کن دستی سیب زمینی الکتروکار https://slicer.ir/product/خلال-کن-دستی-سیب-زمینی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/خلال کن دستی سیب زمینی الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 24, 2023 دستگاه آبگیر سبزیجات و روغن گیری پیاز 7 کیلوگرم https://slicer.ir/product/دستگاه-آبگیر-سبزیجات-و-روغن-گیری-پیاز-7-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-آبگیر-سبزیجات-و-روغن-گیری-پیاز-7-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 4, 2021 دستگاه آب گیر پیاز فیزیک ماشین https://slicer.ir/product/دستگاه-آب-گیر-پیاز-فیزیک-ماشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب گیر پیاز فیزیک ماشین.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 مخلوط کن آلفا میکس 4 لیتری https://slicer.ir/product/مخلوط-کن-آلفا-میکس-4-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/مخلوط کن آلفا میکس 4 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023 دستگاه پشمک زن ترانسی سبزیران https://slicer.ir/product/دستگاه-پشمک-زن-ترانسی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پشمک زن ترانسی سبزیران.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره مرغ بر امگا صد صنعت SC300 سه فاز https://slicer.ir/product/اره-مرغ-بر-امگا-صد-صنعت-SC300-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره مرغ بر امگا صد صنعت SC300 نوع سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب یک کیلویی اسمارت https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-یک-کیلویی-اسمارت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب یک کیلویی اسمارت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 آسیاب اسمارت مدل 500 گرم رومیزی https://slicer.ir/product/آسیاب-اسمارت-مدل-500-گرم-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب اسمارت مدل 500 گرم رومیزی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه آسیاب 2 کیلویی اسمارت https://slicer.ir/product/دستگاه-آسیاب-2-کیلویی-اسمارت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب 2 کیلویی اسمارت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 چرخ گوشت صنعتی آلفا مدل 32 https://slicer.ir/product/چرخ-گوشت-صنعتی-آلفا-مدل-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت صنعتی آلفا مدل.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه روغن گیر هلال مدل k65 https://slicer.ir/product/دستگاه-روغن-گیر-هلال-مدل-k65 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه روغن گیر هلال مدل k65.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 دستگاه سوسیس پر کن دستی 7 لیتری الکتروکار https://slicer.ir/product/دستگاه-سوسیس-پر-کن-دستی-7-لیتری-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس پر کن دستی 7 لیتری الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 19, 2023 اره افقی بر بوش مدل GSA 120 https://slicer.ir/product/اره-افقی-بر-بوش-مدل-GSA-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aاره افقی بر بوش مدل GSA 120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 دستگاه اسلایسر AG-SL01 https://slicer.ir/product/دستگاه-اسلایسر-AG-SL01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر AG-SL01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 دستگاه اسلایسر خلالی AG https://slicer.ir/product/دستگاه-اسلایسر-خلالی-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر خلالی AG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 اره افقی بر بوش مدل PSA 900E https://slicer.ir/product/اره-افقی-بر-بوش-مدل-PSA-900E <img src='./Administrator/files/ProductPic/aاره افقی بر بوش مدل PSA 900E.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 دستگاه اسلایسر نگینی AG-SL06 https://slicer.ir/product/دستگاه-اسلایسر-نگینی-AG-SL06 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر نگینی AG-SL06.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 دستگاه اسلایسر AG_SL00 https://slicer.ir/product/دستگاه-اسلایسر-AG_SL00 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر AG_SL00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 31, 2023 دستگاه بسته بندی وکیوم AG-vacuum w https://slicer.ir/product/دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-AG-vacuum-w <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بسته بندی وکیوم AG-vacuum w.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 1, 2023 تیغ سالوادور ایتالیا سایز چرخ گوشت 32 https://slicer.ir/product/تیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aتیغ-سالوادور-ایتالیا-سایز-چرخ-گوشت-32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 23, 2023